Dina första uppgifter

När du fått beslut från tingsrätten om att du förordnats som god man/förvaltare bör du göra följande:

  • Meddela alla berörda - försäkringskassa, post, skattemyndighet etc. - din adress. Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan du komma överens med huvudmannen om regler för posthanteringen så att du på ett tryggt sätt får den post som du behöver för ditt uppdrag. Som exempel kan nämnas aviseringar från banken och räkningar. Saknar huvudmannen förmågan att själv bestämma anmäler du din egen adress till skattekontoret som "särskild postadress" för huvudmannen. All officiell post kommer då direkt till dig.
  • Ta snarast kontakt med din företrädare om sådan funnits, och/eller med huvudmannen, dennes anhöriga, kurator, personal på vårdinrättning etc., för att få nödvändig information. Visa vid behov upp ditt registerutdrag, vilket fungerar som fullmakt.
  • Försök få ett grepp om huvudmannens ekonomi. Äger huvudmannen bankfack är det oftast nödvändigt att du inventerar detta. Kontakta berörda banker för att ordna upp rutiner för den löpande ekonomin. Beräkna kostnaderna för huvudmannens uppehälle. Se till att du gör ett förbehåll hos banken att medel för uppehälle finns på ett fritt konto, där medlen får tas ut utan överförmyndarens samtycke. Alla övriga tillgångar ska enligt gällande bestämmelser vara överförmyndarspärrade för dig som god man/förvaltare.
  • Inom två månader efter förordnandet är du skyldig att upprätta en förteckning över huvudmannens kända samtliga tillgångar och skulder. Du fyller i en blankett, "Förteckning", undertecknar och återsänder ett exemplar till överförmyndarnämnden. Det samma gäller vid byte av god man/förvaltare.

Så här fyller Du i "Förteckningen" 

Kontrollera att ifyllda namn-, adress- och telefonuppgifter är riktiga. Det är viktigt att vi lätt kan ta kontakt med dig. Ange därför också faxnummer, mobiltelefonnummer och e-post i förekommande fall. Förteckningen bildar utgångspunkt för den senare redovisningen. Värdet av samtliga tillgångar ska redovisas per den dag du förordnades. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked, värdebesked för aktier, obligationer, fonder etc. Eventuella kontanter ska snarast sättas in på bank i huvudmannens namn. Äger huvudmannen helt eller delvis fastighet ska detta styrkas med lagfartsbevis och taxeringsvärde. Fastighet redovisas med taxeringsvärdet och bostadsrätt med deklarationsvärdet.

Lösöre behöver inte anges såvida det inte är fråga om dyrbar konst, antikviteter eller dylikt. Skulder anges med varje fordringsägare var för sig.

Äger huvudmannen bankfack är det oftast nödvändigt att du inventerar detta. När facket öppnas skall ett vittne närvara och inventarielista över innehållet skrivas. Ingenting skall tas ur facket. Finns förslutna kuvert i facket får dessa inte öppnas. Inventarielistan ska överlämnas till överförmyndarnämnden.

Bankkonton är spärrade

 
Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för dig som god man/förvaltare. Det bör dock observeras att huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Enligt Föräldrabalken 14:8 får pengar som satts in hos bank tas ut endast med överförmyndarens samtycke. Spärren ska framgå av bankens årsbesked. Undantag från huvudregeln är följande:

  • Uttag av årsränta får ske utan samtycke (dock inte ränta avseende minderårigas spärrade medel).

Överförmyndarens samtycke krävs inte för pengar som behöver finnas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto, (transaktionskonto) där pension eller lön automatiskt sätts in.