Arvodesregler

Enligt Föräldrabalkens bestämmelser har god man/förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand.

Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har handläggaren årsredovisningen, som ger en bild av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad. Dessutom lämnar du som god man/förvaltare en "Redogörelse" på speciell blankett där du redogör för årets olika insatser när det gäller bland annat personlig omvårdnad. Avgörande för handläggarens beslut är också förordnandets utformning. Omfattar uppdraget både ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad kan arvode utgå för båda delarna om detta begärs.

Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel i den mån hans/hennes inkomster överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna som överstiger 2 prisbasbelopp. I de fall huvudmannen ska betala arvode helt eller delvis ska hänsyn tas till skatt och arbetsgivaravgifter. Var god kontakta skattekontoret i dessa fall.

I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvode och ersättning av kommunen. I Alingsås kommun tillämpas de riktlinjer som utarbetats av Svenska Kommunförbundet. Arvodesnivåer finns för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande basbelopp.