Vad gör en God man, Förvaltare eller Förmyndare?

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

God man

En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att t ex hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt störd person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

I föräldrabalken (FB) står det: " Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, ordna en god man för honom eller henne " (11:4 FB)

Godmanskap anordnas av tingsrätten. Det är också rätten som förordnar god man i samband därmed. Sker byte av god man senare, är det överförmyndarnämnden som förordnar den nye gode mannen.

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för huvudmannen (= den som inte själv kan tillvarata sina intressen). Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga fastän han har en god man.

Anmälan, som skickas till överförmyndarnämnden, bör innefatta en social utredning eller annan skrivelse som visar varför man önskar god man. Om det är möjligt skall huvudmannen samtycka till att få god man. I regel behövs läkarintyg som styrker behovet av god man.

Huvudman = Den som har god man

Förvaltare

Ingen vuxen person i Sverige är omyndig. Omyndigförklaring avskaffades den 1 januari 1989. I stället tillkom förvaltarskap. Föräldrabalken (FB) 11:7. Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare. Man behöver alltså inte förordna någon ytterligare förmyndare.

Om föräldrarna är döda, underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.

Tingsrätten kan även förordna en medförmyndare , om en förmyndare inte kan vara förmyndare ensam.

Genom lagändring 1995 kan föräldrar själva utan redovisningsskyldighet till överförmyndaren förvalta den omyndiges tillgångar så länge värdet understiger åtta basbelopp.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke :

  • Om barnet skall köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Om barnet skall ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Om barnet skall låna pengar eller låna ut pengar
  • Om barnet skall bedriva rörelse

Överförmyndarnämnden kan meddela inskränkningar i föräldrarnas fria förvaltning om det finns särskild anledning.

När ett barn (myndling) fyllt 16 år skall förmyndaren höra vederbörandes åsikter vid viktigare beslut som gäller myndlingen. Myndlingen kan själv sluta avtal om arbete eller säga upp ett arbete samt förfoga över sin lön.

Skall den omyndige driva näring måste förmyndaren och myndlingen söka tillstånd hos överförmyndarnämnden

God man - någonting för dig?


Syftet med denna information är att ge blivande och nuvarande gode män och förvaltare en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet.

Är du intresserad av att bli god man? Blankett för intresseanmälan hittar du här nedan