Två unga män sitter bredvid varann och pratar

Intresseanmälan kontaktperson/stödfamilj för barn/unga med funktionsnedsättning

Här anmäler du intresse för att bli kontaktperson eller stödfamilj för barn och unga med funktionsnedsättning

Föräldrar med ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland, eller få tid med övriga barn i familjen. Det kan också vara så att barnet behöver få möjligheter till miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. Då kan det behövas en stödfamilj. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt egna hem.

I enlighet med LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med funktionsnedsättningar eller företrädare för denna, vårdnadshavare, god man eller förvaltare, ansöka om insatsen. Ansökan görs till en LSS-handläggare på socialförvaltningen.

Att bli kontaktperson

Vill du bli kontaktperson måste du ha fyllt 18 år. Det görs en utredning runt dina personliga förhållanden samt en registerkontroll i social-, kronofogderegister samt polisens misstanke- och belastningsregister. Du får också uppge två referenter.

Efter godkännande bedömer vi tillsammans med ungdomen och i regel också barnets vårdnadshavare om du passar för uppdraget.

Ersättning sker efter Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer.

Stödfamiljen

Det krävs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att stödfamiljen bör:

 • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
 • Vara intresserad av hur andra människor har det
 • Ha en trygg och stabil livssituation
 • Vilja göra en insats över en längre tid

Stödfamiljen bör ses som ett icke-professionellt stöd som ges med ett stort engagemang och intresse för andra människor.

Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.

Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan person i familjens vardag.

Stödfamiljen erhåller ett dygnsarvode och omkostnadsersättning som betalas ut i förhållande till vistelsen i stödfamiljen. Beloppet på arvodet varierar i förhållande till uppdragets omfattning och komplexitet. Omkostnadsersättningen avser stödfamiljens utgifter exempelvis kost och diverse förbrukningsartiklar. Personen med funktionsnedsättning betalar sina egna utgifter vid olika aktiviteter.

Föräldrarna skjutsar i regel sitt barn till stödfamiljen, i annat fall utgår mil ersättning till stödfamiljen. Milersättning kan också betalas vid andra speciella tillfällen.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

 • Ge barnets föräldrar avlastning, ett utrymme för avkoppling samt tid för övriga syskon.
 • Att tillgodose barnets behov av miljöombyte och rekreation samt stimulera barnets personliga utveckling
 • Att vara ett stöd för föräldern/ föräldrarna
 • Att vara med och utveckla förhållande mellan förälder och barn, med fokus på barnets självständighet.
 • Att bygga upp en relation som varar en längre tid

Stödfamiljen ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till stödfamiljen vid exempelvis ett tillfälle per månad. Stödfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/ föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Något att tänka på är att se barnets föräldrar som en viktig resurs i uppdraget. Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i familjens vardag.

Stödfamiljen har tystnadsplikt

Stödfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den person och familj som de är eller har varit ett stöd för.

Vad kan jag som stödfamilj förvänta mig av socialtjänsten?

 • Att innehållet i uppdraget är tydligt
 • Vägledning, stöd och hjälp
 • Utbildning
 • Ekonomisk ersättning
 • Träffar vid behov
 • Hjälp att på ett bra sätt starta och avsluta uppdraget

Socialförvaltningen ansvarar för rekrytering, utbildning, fortbildning samt handledning och stöd i uppdraget.

Barnet som vistas hos stödfamiljen får ett visst försäkringsskydd. Kommunen har en ansvarsförsäkring som kompletterar stödfamiljens egna försäkring om skada inträffar i samband med uppdraget.

Något att tänka på som stödfamilj

Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Prata igenom i den egna familjen vad det innebär att bli stödfamilj också med de egna barnen, ta beslutet gemensamt. Samt planera uppdragets avslutning så att det känns bra både för den/de som fått hjälp och för stödfamiljen.

Välkommen att våga pröva en ny relation!

E-tjänst