Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en insats som kan beviljas enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller SoL, socialtjänstlagen. Det finns olika former av bostäder med särskild service och de vanligaste kallas för servicebostad och gruppbostad. För båda formerna gäller att de ska smälta in i en normal bostadsmiljö. Bostäder med särskild service ska alltså inte ha för stort antal hyresgäster eller en institutionell karaktär.

En bostad med särskild service är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd.