Från ansökan till beslut - handläggningsprocessen

Ansöka

Muntlig eller skriftlig ansökan om insats gäller, men vi föredrar skriftlig ansökan. Är det första gången du ansöker måste du lämna in underlag som styrker diagnosen eller problematiken du har.

Vem kan lämna ansökan?

  • du själv
  • juridisk företrädare
  • vårdnadshavare
  • god man
  • förvaltare

Besök

Efter att ansökan inkommit träffar du och eventuell företrädare socialsekreteraren.

Vid behov kontaktar socialsekreteraren även andra som kan informera om dina behov. Du får lämna ditt samtycke för att vi ska få kontakta exempelvis sjukvård och försäkringskassa direkt.

Utredning

Begär du en insats enligt LSS görs en utredning om du tillhör någon av personkretsarna som lagen omfattar, därefter görs en bedömning om du har behov av den sökta insatsen.

Om du ansöker om stöd enligt SoL, görs en bedömning om du har behov av sökt insats för få en skälig levnadsnivå.

Handläggningen ska ske så skyndsamt som det är möjligt.

Beslut

Utredningen mynnar ut i ett beslut. Antingen beviljas du insatsen, eller så avslås ansökan.

Om du får ett avslag har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Du måste överklaga inom 3 veckor efter att du fått beslutet.