Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor

Antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2011, § 34

Inledning

Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den trädde i kraft i Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Konventionen består av ett antal artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom samtliga livsområden och kan användas som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter uppfyllda.

Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all kommunal planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att kunna förverkliga målen med policyn.

Ansvar och uppföljning

Policyn skall gälla för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen helägda eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har en övergripande och samordnande funktion. Socialnämnden, som enligt sitt reglemente har personer med funktionsnedsättning som målgrupp, är sakkunnig inom området.

Nämnderna skall komplettera policyn med handlingsplaner. Dessa skall visa vilka konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och delaktighet inom respektive nämnds ansvarsområde. Konkreta mål och åtgärder skall inarbetas i kommun- och nämndbudget.

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av policyn. Uppföljning regleras enligt kommunens styrmodell. En samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av mandatperioden.

Skillnad mellan funktionsnedsättning och funktionshinder

Det finns många olika typer av funktionsnedsättningar och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt. En funktionsnedsättning kan orsakas av sjukdom, skada, olycka och kan vara bestående eller av övergående karaktär. Den kan vara medfödd eller förvärvad.

Funktionshinderär inte någon egenskap hos personen, utan uppstår i förhållandet mellan individen, kulturen och den omgivning som personen med funktionsnedsätt­ning befinner sig i. En person med funktionsnedsättning kan vara funktionshindrad i en miljö eller situation men klarar sig helt självständigt i en annan. Funktionshinder är ett vidare begrepp där miljön orsakar aktivitets- och delaktighetsbegränsningar för personer med funktionsnedsättningar.

Policyns syfte

Syftet med policyn är att med FN:s konvention som bas verka för ett samhälle för alla, där funktionsnedsättning inte sätter gräns för delaktighet. Policyn skall också fungera som ett styrmedel när nämnder, styrelser och förvaltningar planerar, beslutar och genomför åtgärder.

Policyn skall leda till att:

 • Hinder undanröjs så att kommunen är tillgänglig för alla och att delaktigheten i samhällslivet gäller alla.
 • Funktionshinderperspektivet finns med inom alla områden i de kommunala verksamheterna.
 • Medvetenheten höjs hos kommuninvånarna om situationen för personer med funktionsnedsättning. 

Mål för Alingsås kommun

 • Medvetenhet/bemötande
  Öka medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning, deras rättigheter, behov och möjligheter i samhället.
 • Tillgänglighet
  Kommunens fysiska miljö skall hållas tillgänglig för alla. Personer med funk­tionsnedsättning skall ha tillgång till information och möjligheter till kommunikation.
 • Delaktighet
  Kommunen skall utformas så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att bli fullt delaktiga i samhällslivet.
 • Samordning/samverkan
  Samhällets resurser skall samordnas för att stärka personer med funktions­nedsättning.

Medvetenhet/bemötande

En viktig förutsättning för att kunna förverkliga de politiska frågor som rör personer med funktionsnedsättning äratt styrelsen, nämnderna och verksamheterna har vissa grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Detta innefattar även kunskap om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar samt kunskap om bemötande.

Strategi

Öka kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda.

Ansvarig

Alla nämnder/bolag.

Strategi

Alla barn inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan skall genom information få ökad medvetenhet om funktionshinderfrågor.

Ansvarig

Barn- och ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden.

Strategi

Information till näringslivet och övriga kommun­invånare.

Ansvarig

Kommunstyrelsen.

Tillgänglighet

En tillgänglig och användbar miljö är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att åstadkomma delaktighet i samhällslivet. Kommunikation och information är andra verksamheter som tillsammans med den byggda miljön styr hur tillgängligt och användbart samhället upplevs.

Strategi                                                                           

Alla medborgare skall ha tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser.

Ansvarig

Alla nämnder/bolag.

Strategi   

Kommunens information skall finnas tillgänglig för alla medborgare.

Ansvarig

Alla nämnder/bolag; kommunstyrelsen har dock ett övergripande ansvar.

Strategi 

Tillgänglighetsperspektivet skall finnas med vid upphandling av varor och tjänster samt vid anlitande av konsulter.

Ansvarig

Alla nämnder/bolag; kommunstyrelsen har dock ett övergripande ansvar.

Strategi 

Kollektivtrafik som tillgodoser medborgarnas behov av kollektiva transporter.

Ansvarig

Kommunstyrelsen.

Delaktighet

Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i samhället med lika valmöjligheter.

Arbete eller aktivitet är en väsentlig del av alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Arbete är inte bara en grund för den materiella för­sörjningen, utan svarar även mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och meningsfullhet i tillvaron. Alla barn och ungdomar har rätt till en god kvalitet i den verksamhet de befinner sig i. Likaså har vuxenutbildningen en viktig roll för personer med funktionsnedsättning.

Alla medborgare ska, oavsett funktionsförmåga, kunna delta och njuta av kommun­ens miljöer och fritids- och kulturutbud.

Strategi

Personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter att delta i samhällslivet.

Ansvarig

Alla nämnder/bolag.

Strategi

Skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha tillgång till ett meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning.

Ansvarig

Alla nämnder/bolag.

Strategi

Personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter.

Ansvarig

Kultur- och fritidsnämnden.

Samordning/samverkan

För att skapa tillgänglighet i vid mening krävs ett brett engagemang på alla nivåer i kommunen. Syftet med samordning/samverkan är att den skall gynna utvecklingen av jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning.

Strategi

Bättre samarbetsformer mellan kommunala nämnder/förvaltningar/bolag i frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Ansvarig

Alla nämnder/bolag; kommunstyrelsen har dock ett övergripande ansvar.

Strategi

Former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer med funktions­nedsättning.

Ansvarig

Kommunstyrelsen.