tre smiley-ansikten, glad, mellan och sur

Brukarundersökning individ- och familjeomsorg 2016

Besökare till individ- och familjeomsorgen hade möjlighet att delta i en brukarundersökning i september–oktober 2016. 121 personer valde att delta och resultatet är övervägande positivt.

Du som besökte individ- och familjeomsorgen (IFO) under september–oktober 2016 hade möjlighet att svara på enkäten. Enkäten syftade till att se vad du tycker om socialförvaltningens tillgänglighet, information, delaktighet, bemötande och förändring. 

Brukarundersökningen bestod av en enkät med åtta frågor på åtta språk. Frågorna handlade om myndighetsutövningen inom ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård samt inom barn- och ungdomsvård. Inom barn- och ungdomsvård fick vårdnadshavare och ungdomar som var 13 och äldre svara på enkäten.

Resultat

51 % kvinnor och 49 % män har svarat på enkäten. 

Tillgänglighet

79 % tycker att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren, exempelvis via telefon, e-post och sms.

Information

85 % tycker att det är mycket eller ganska lätt att förstå informationen som lämnas av socialsekreteraren. 

Bemötande

82 % upplever att socialsekreteraren visar mycket stor eller stor förståelse för deras situation.

Delaktighet

89 % anser att socialsekreteraren frågar efter brukarens synpunkter om hur hens situation skulle kunna förändras.

57 % tycker att de kunnat påverka mycket eller ganska mycket vilken typ av hjälp de fått.

Förändring

80 % anser att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten. 9 % upplever ingen förändring och 11 % anser att deras situation har försämrats.

Helhetsomdöme

76 % uppger att de är ganska eller mycket nöjda med det stöd de fått från socialtjänsten i kommunen. 

I bifogad presentation kan du se diagram som visar resultatet mer detaljerat. Du kan också se resultatet per verksamhetsområde. 

Vad händer med resultatet?

Resultaten är skickat till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kommer att presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i januari 2017. 

Samtliga berörda enheter inom IFO har fått resultatet och ska analysera det och använda resultaten som underlag för förbättring.

Alingsås kommuns resultat kommer att jämföras med andra kommuner i Sverige. Den jämförelsen kan också visa vad som behöver förbättras.

Socialförvaltningen ska fortsätta med årliga brukarundersökningar och jämföra sina resultat över tid. Undersökningen kan också användas för annat förbättringsarbete under 2017, men just nu finns inga konkreta förslag på vilka.