Föräldrarådgivningen i Alingsås

Till Föräldrarådgivningen välkomnas alingsåsare som är föräldrar till ett eller flera barn samt vuxna som har en annan roll som omsorgsgivare, exempelvis som styvförälder eller som far- eller morförälder. Här ges möjlighet att tillsammans med en utomstående, professionell person reflektera kring sin föräldraroll och arbeta för att skapa ett mer fungerande samspel och bättre kommunikation inom familjen eller – om barnet har mer än en förälder och dessa inte lever tillsammans – kring gemensamma barn.

Att få stöd hos Föräldrarådgivningen är kostnadsfritt. Föräldrarådgivningen kontaktas enklast via telefon eller mejl. De allra flesta som ringer eller mejlar till Föräldrarådgivningen kommer även på besök, men det är också möjligt att ha endast telefonkontakt. Det vanligaste är att träffas omkring fem gånger, men upplägget skräddarsys och antalet tillfällen varierar.

Många olika frågor kan tas upp i samtalen på Föräldrarådgivningen. Det kan till exempel handla om svårigheter att samarbeta med barnets andra förälder. Fokus ligger även på det som är positivt och som man vill förstärka. Allt som sägs under samtalet är konfidentiellt (det är alltså hemligt och förs inte vidare) och det skrivs heller inga journaler. Det enda som kan bryta terapeutens tystnadsplikt är den anmälningsplikt som gäller vid fall då barn riskerar att fara illa (det vill säga när barn skadas eller inte får sina grundläggande behov tillgodosedda).

Ungefär 5-10 procent av verksamheten utgörs av olika samtalsgrupper (exempelvis för styvföräldrar, ensamstående föräldrar och föräldrar till tonåringar). Men den största delen av verksamheten utgörs av individuella samtal eller familjesamtal. De allra flesta som kommer till Föräldrarådgivningen gör det frivilligt.

Barn deltar i arbetet i ungefär en tredjedel av alla besök och samtal. När barn deltar används ofta andra metoder än samtal, vilket passar barnen bättre – det kan exempelvis handla om att måla eller leka, eller använda sig av andra hjälpmedel.

Föräldrarådgivning är inte lagstadgad, till skillnad från familjerådgivning, som alla kommuner i Sverige måste erbjuda. Familjerådgivning och föräldrarådgivning är delvis överlappande verksamheter, men inom Familjerådgivningen är det parrelationen som står i centrum, medan föräldrarollen står i fokus inom Föräldrarådgivningen. Här jobbar man med hela det ”system” som föräldrar och barn utgör, och ibland utvidgas arbetet till att även engagera mor- och farföräldrar eller andra viktiga vuxna kring barnet. Om det visar sig att det bara är parrelationen som problemen handlar om, rekommenderas paret att istället vända sig till Familjerådgivningen.

Föräldrarådgivningen i Alingsås kommun startade hösten 2002 och ingår i stöd- och behandlingsenheten, som hör till socialförvaltningens serviceavdelning.