Utveckling av processer inom Lag om valfrihetssystem (LOV)

Alingsås kommun införde kundval 2006. Kundval innebär att den som får hemtjänst eller delegerad hemsjukvård kan välja vem som ska utföra hjälpen, privat eller kommunal. Syftet är att öka valfriheten för den enskilde kommuninvånaren.

Stimulansmedel

Regeringen delade ut stimulansmedlen 2009, för att anpassa och utveckla nuvarande valfrihetssystem till LOV (www.skl.se ). Vård och äldreomsorgen i Alingsås fick pengar för att genomföra en strukturerad kartläggning av processer inom kundval och anpassa dessa till LOV.

Syfte och delmål

Syftet var att övergå från kundval till LOV (lag om valfrihetssystem, SFS 2008:962) samt anpassa kommunens IT-lösningar till de krav och behov som anses föreligga vad gäller kvalitetsuppföljning, informationsöverföring samt säker nyckelhantering. 

Projektet innehöll följande delar:

  • Anpassa IT-system för att förenkla möjligheten till kvalitetsuppföljningar
  • Anpassa IT-system för att förenkla informationsöverföringen mellan utförare
  • Pröva ett nyckelhanteringssystem och kartlägga eventuella fördelar och hinder
  • Pröva ett system för registrering av utförda insatser och kartlägga eventuella fördelar och hinder 

Projektet genomfördes 2009 - 2010

Projektet genomfördes under åren 2009 - 2010 och ledde till vissa bestående förändringar i verksamheten som förenklade valfriheten såväl för utförare som för den enskilde. 

Kontakt

För ytterligare information kontakta utvecklingsledare Ingela Oscarsson via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.