Införande av kvalitetsregister

För att ge ett bättre liv för sjuka äldre, behövs relevanta data som är registrerade på ett kvalitetssäkert sätt. Sveriges kommuner och landsting beslutade därför att dela ut prestationsersättning under 2010 - 2012, till de som använder sig av kvalitetsregister.

Senior Alert och Svenska Palliativregistret

Under projekttiden infördes kvalitetsregistret Senior Alert och Svenska Palliativregistret. Det ingick även kvalitetsindikatorer kring läkemedelsgenomgångar och läkemedelsförskrivning. Ett arbete startades för att skapa en samsyn kring kvalitetsindikatorer samt hur dessa mäts. Utbildningsinsatser genomfördes för berörda professioner.

Förändrat arbetssätt

Ett av uppdragen i projektet var att utreda möjligheten att införa teamsamverkan. Syftet med teamen var att tillsammans med vårdtagaren planera för en vård och omsorg som minimerar risken för trycksår, fall och undernäring. För att underlätta dokumentationen skapades mallar och gemensamma omvårdnadsplaner.

Projektet genomfördes 2010

Förändringarna genomfördes först som pilotprojekt inom några verksamheter. Modellen justerades något innan arbetssättet succesivt infördes i all verksamhet.

Kontakt

För ytterligare information kontakta utvecklingsledare Ingela Oscarsson via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.