Internationalisera Nära

Internationalisera Nära var en kartläggning av kommande kompetensbehov hos personalen på kommunens äldreboenden, med tanke på att andelen utrikes födda vårdtagare kommer att öka i framtiden.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet var att Alingsås sen 1985 haft avtal med Migrationsverket att ta emot flyktingar. Antalet mottagna flyktingar har legat på ca 40 personer per år, men var vid projekttillfället cirka 80 personer per år på grund av ett ökat tryck av flyktingar. Att antalet äldre utrikes födda invånare skulle komma att öka bekräftade också statistik från SCB.

I kommunen var detta en prioriterad fråga och i kommunens integrationsplan fanns att läsa följande: "Insatser ska göras med syfte att skapa högre livskvalitet för äldre och funktionshindrade med annan etnisk och kulturell bakgrund och utan kunskaper i det svenska språket."

Syfte

Syftet med projektet var att få en bättre bild av kompetensbehoven hos personalen och därmed motverka risken för utanförskap och diskriminering av utrikes födda vårdtagare.

Projektet skulle mynna ut i en rapport och förslag på handlingsplan.

Finansiering

Projektet finansieras med medel från Europeiska Socialfonden.

Projektet genomfördes 2009

Projektet pågick under 2009 och avslutades 2009-12-31.

Kontakt

För ytterligare information kontakta förvaltningssekreterare Brita Enbom via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.