Flöden och resurser

Syftet med projektet var att belysa hur befintliga resurser används inom vård och äldreomsorgsförvaltningen samt vid behov arbeta fram förslag till förändringar i styrdokument och riktlinjer så att resurserna används på ett optimalt sätt med vårdtagarens bästa i centrum.

Metod

För att beskriva vårdtagarens flöde i kommunens beslutsprocess innan ett beslut, analyserades beslutsprocessen för;

  • 20 vårdtagare som blivit beviljade särskilt boende före 2009-04-01,
  • 20 vårdtagare som vid vårdplaneringstillfället blivit beviljade korttidsvård från och med 2009-01-01,
  • samt 20 vårdtagare som blivit beviljade hemtjänst med eller utan hemsjukvård i ordinärt boende.

Intervjuer genomfördes enskilt och/eller i grupp med enhetschefer, biståndshandläggare, rehabiliteringspersonal och eventuellt sjuksköterskor för att kartlägga möjligheter och hinder till förändrade flöden och arbetssätt. Styrdokument samt incitament för befintliga arbetssätt analyserades och utvärderades. Kontakter togs med andra kommuner för att lära av goda exempel.

Projektet genomfördes 2010

Projektet ledde fram till några förändringsförslag som skulle kunna genomföras för att förbättra flödet för vårdtagaren och effektivisera processen.

Kontakt

För ytterligare information kontakta utvecklingsledare Ingela Oscarsson via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.