Införande av hemgångsteam

Förvaltningen hade en situation där betalningsansvaret för vårdtagare på lasarettet ökade. Detta hängde samman med att det fanns en brist på korttidsplatser eftersom platserna upptogs av personer som väntade på en särskild boendeplats som inte fanns. Komunnen behövde ge äldre invånare ökad trygghet inför hemgång till hemmet efter en vistelse på lasarettet.

Införande av hemgångsteam

Syftet var att möjliggöra hemgång från lasarettet för fler personer än tidigare. Genom en förstärkt hemgång skulle teamet skapa förutsättningar för en trygg och förutsägbar vardag där den enskilde efter förmåga görs delaktig i sin rehabilitering och återhämtning, enligt en individuell plan.

Målet var att inrättandet av hemgångsteam skulle ske inom befintlig ram, att antalet hemtjänsttimmar i beställningen skulle ha större precision utifrån individens behov, att upplevelsen av trygghet vid hemgång skulle öka samt att det skulle vara en fungerande rehabilitering i hemmet som ger ökad självständighet för den enskilde.

Projektet genomfördes 2015-2016

Antalet hemtjänsttimmar minskade något och vårdtagarens trygghet samt självständighet i hemmet ökade efter att de fått förstärkt hemgång. Sammantaget beräknades kostnaden för hemgångsteamet understiga de vinster som kunde uppnås såväl ekonomiskt som för den enskilde vårdtagaren, som med stöd av hemgångsteamet fick möjlighet att bli tryggare och aktivare i hemmet.

Kontakt

För ytterligare information kontakta utvecklingsledare Ingela Oscarsson via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.

Läs mer på sidan "Förstärkt hemgång".