Ruths Hemtjänst Alingsås AB

Verksamhetens mål och speciella inriktning

Ruths hemtjänst Alingsås AB:s verksamhetsidé är att en bra hemtjänstverksamhet bygger på relationen mellan kunden och personalen. Att den som hjälper har kunskap om kundens livssituation och önskemål så att stödet kan ges med flexibilitet, inlevelse och skapa välbefinnande hos kunden.  

Våra verksamhetsmål är att bedriva hemtjänst med trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet skapat av engagerade medarbetare. Vidare har Ruths hemtjänst Alingsås AB som mål med sin verksamhet att ständigt förbättra och utveckla sina tjänster efter kundens behov och önskemål.

Personal och kompetens inom företaget

Verksamhetsansvarig och grundare av Ruths hemtjänst Alingsås AB är utbildad socionom och har över 25 års erfarenhet från äldreomsorg och verksamhetsområdet. Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lämplighet för yrkesrollen. Alla medarbetare genomgår internt en utbildning i företaget. 

Hemtjänst som utförs

Servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm.

Tider då tjänster erbjuds

07.00-22.00 alla vardagar, helger och röda dagar.

Geografiskt område där tjänster utförs

Ruths hemtjänst erbjuder tjänster i område Centrum, Haga och Tuve.

Kvalitetsarbete

Ruths hemtjänsts ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av vårt ledningssystem planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar vi och förbättrar verksamheten. 

God kvalité i socialtjänstens verksamheter kan beskrivas i termer av att tjänsterna svarar på de mål, lagar, förordningar, föreskrifter och politiska direktiv som beslutas, vilket är vårt mål. 

Ruths hemtjänst Alingsås AB;

  • Bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet.
  • Utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglas av kontinuitet.
  • Är kunskapsbaserad och effektivt utförd.
  • Är trygg, säker och präglas av rättssäkerhet. Dina synpunkter är värdefulla, de ligger till grund för vår verksamhetsutveckling. Det ska vara lätt att lämna synpunkter. Vi har en blankett som vi alltid lämnar vid första besöket hos våra kunder.  

Tilläggstjänster

Ruths hemtjänst Alingsås AB erbjuder tilläggstjänster till de kunder som är beviljade hemtjänst enligt biståndsbeslut.

Du kan få skattereduktion, så kallat RUT-avdrag, för dessa tjänster. 

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter?

Åsa Norberg, VD och verksamhetsansvarig, telefon: 076-141 61 91
E-post: asa [at] ruthshemtjanst [dot] se

Sara Magnusson, verksamhetschef, telefon: 070-547 79 77
E-post: sara [at] ruthshemtjanst [dot] se

Ruths hemtjänst Alingsås AB

Kolavägen 2
441 55 Alingsås
Telefon: 070-547 79 77, 076-141 61 91
E-post: info@ruthshemtjänst.se
Hemsida: www.ruthshemtjanst.se

Driftsform

Aktiebolag