Dina rättigheter

Vård och äldreomsorgsförvaltningen styrs av flera lagar. Insatserna är behovsanpassade och all biståndsbedömning utgår ifrån dina behov och möjligheter. Insatserna ges under förutsättning att dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. De lagar som i första hand reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vård och äldreomsorgsnämnden handlägger även ansökningar om färdtjänstresor och bostadsanpassningsbidrag. Handläggningen av detta styrs av lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst samt lag om bostadsanpassningsbidrag. 

Mer information om dessa lagar hittar du i vänstermenyn.

I vänstermenyn hittar du också information om hur du kan lämna klagomål och synpunkter samt hur du går tillväga om du vill överklaga ett beslut.