Äldreomsorgen bäst i Göteborgsregionen

Nu har Socialstyrelsen presenterat resultatet av årets brukarundersökning inom Äldreomsorgen. Alingsås kommun visar upp ett strålande resultat, och är tillsammans med Härryda den kommun som får det sammanlagda bästa betyget i Göteborgsregionen.

- Det var ett mål vi hade att bli bäst i GR och det har vi lyckats med nu. Det känns så klart jättekul, det är ett hårt och målmedvetet arbete ute i alla våra enheter som ligger bakom det här, säger förvaltningschef Catharina Johansson, som passar på att knyta an till det nyligen upprättade delårsbokslutet.

- Där ser vi att vi följer våra mål på ett bra sätt och att vi har förmågan att leverera god kvalité till en rimlig kostnad. Den här brukarundersökningen blir ett roligt kvitto på att vi gör ett bra arbete och har gjort så en längre tid. Det är också bra att vi får en bekräftelse på att våra privata utförare gör ett bra jobb för de har också en hög nöjdhet.

Två delar 

Över 120 000 äldre personer i landet har deltagit i enkäten som ligger till grund för resultatet, som är uppdelat i två delar. En från de äldre som har hemtjänst och en från de äldre som har särskilt boende.

När det handlar om hemtjänst har totalt 382 äldre alingsåsare svarat på enkäten. Det betyder att cirka 65 procent av de tillfrågade har svarat, vilket är en svarsfrekvens fem procent högre än rikssnittet.

Svaren redovisas i andelen positiva, det vill säga andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. Inom hemtjänsten blev den samlade bilden mycket positiv då hela 94 procent av de tillfrågade har svarat att de sammantaget är nöjda med den hemtjänst de har, att jämföra med riket som har en nöjdhet på 88 procent. Ännu högre fick Hemsjö, centrala Sollebrunn och hemtjänsten i Yttercentrum. Där är andelen positiva svar i topp, alltså 100 procent.

Bemötandet i topp

Annat som sticker ut för Alingsås del är att de äldre är mycket nöjda med bemötandet från hemtjänstpersonalen. Där var andelen positiva svar så hög som 98 procent.

Frida Modén är enhetschef på hemtjänsten Centrum, dit Yttercentrum hör, och hon har en förklaring till de höga siffrorna, både när det gäller bemötande och att personalen kommer på avtalad tid.

- Vi arbetar mycket med bemötandefrågor redan vid rekrytering för att få in personer med rätt värderingar. Vi har en väldigt kompetent personal med ett salutogent arbetssätt, vilket avdelning kvarboende haft under flera år, säger Frida Modén, som vidare menar ett en dialog med brukarna är viktig även för att personalen ska kunna komma i tid till var och en.

- Vi försöker skapa en förståelse för och begriplighet om hur våran verksamhet fungerar. Vi lovar inte mer än vad vi kan hålla och uppstår det saker på vägen så hör vi alltid av oss. Vi har ju också ett tidsspann för avtalad tid och de vårdtagare som vill ha ett mindre spann försöker vi tillmötesgå.

Fantastisk personal

Bemötandet låg även i topp i den delen av undersökningen som var riktad mot de äldre som har särskild boende. På den punkten var andelen positiva svar 96 procent, vilket är en bättre siffra än motsvarigheten för både regionen och riket.

Tuvegården ligger emellertid högre än snittet för kommunen när de nått 100 procent i positiva svar när det handlar om just bemötande. Något som glädjer enhetschef Karin Grund.

- Personalen på Tuvegården är helt fantastisk. Den är lyhörd för de boendes och anhörigas önskemål och sätter varje boende i centrum, säger Karin Grund, som vidare menar att personalen försöker tillgodose önskemål från de boende även om tiden kanske inte riktigt finns ibland.

- Vi försöker se till att alla som så önskar har gemenskap så att ingen boende känner sig utanför. Även om arbetet ibland är tungt försöker vi arbeta med en positiv anda och med ett leende på läpparna.

Det finns fler boenden med mycket fina resultat som exempelvis Ginstgårdens äldreboende som har 100 procents brukarnöjdhet och Brunnsgården med 96 procents nöjdhet.

Kommunens boenden får även höga betyg inom andra viktiga områden. Exempelvis har frågorna om att känna förtroende för personalen och att känna en trygghet på sitt boende höga siffror med en andel positiva svar på 93 procent. Något annat som sticker ut är frågorna om huruvida de äldre trivs i sitt boende och om det är en trivsam utemiljö runt boendet. Där ligger Alingsås kommun ganska klart över rikssnittet i andelen positiva svar.

Sammanfattningsvis svarade 86 procent på boendena att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda, jämfört med riket som i genomsnitt har 81 procent brukarnöjdhet.

Totalt svarade drygt 50 procent, eller 166 personer, av de tillfrågade alingsåsarna på enkäten som rör särskilt boende.