tre personer samtalar

KUVO - Kommunal utbildningsenhet inom vård och äldreomsorg i Alingsås

Äldreomsorgen erbjuder ett anvsarsfullt arbete där mötet med den äldre är i centrum.

Stora rekryteringsbehov

Äldreomsorgen står inför stora rekryteringsbehov. Vår vision är att äldreomsorgen ska ses som framtidens arbetsplats där vi erbjuder goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Vårdbehoven i hemmen ökar då allt fler väljer att bo kvar hemma. Den vård och omsorg som utförs utanför sjukhuset blir alltmer avancerad. Detta ställer högre krav på personalens kunskap och kompetens.

Utbildningsenhet

För att möta dessa behov har en utbildningsenhet inom kommunal hemsjukvård utvecklats i samverkan mellan Alingsås vård och äldreomsorg och Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Enheten heter KUVO, Kommunal utbildningsenhet inom vård och äldreomsorg i Alingsås.

Högskolan i Borås bidrar med en lektor samt en adjunkt som delvis är placerade på utbildningsenheten, som finns på Kvarnbackens Korttidsboende. Varje termin gör 24 sjuksköterskestudenter per termin sin praktik på olika områden inom hemsjukvården.

Huvudhandledare

Agnes Zetterman
E-post: agnes [dot] zetterman [at] alingsas [dot] se
Telefon: 070-266 53 40

Klinisk lektor

Lise-Lotte Jonasson
E-post: lise-lotte [dot] jonasson [at] hb [dot] se
Telefon: 033-435 47 97

Adjunkter

Malin Jakobsson
E-post: malin [dot] jakobsson [at] hb [dot] se
Telefon: 033-435 47 12

Pernilla Karlsson
E-post: pernilla [dot] karlsson [at] hb [dot] se
Telefon: 033-435 47 86