en bok

Validering i äldreomsorgen

Vård och äldreomsorgsförvaltningen beviljades EU-stöd till ett projekt som skulle ge omvårdnadspersonal möjlighet att validera sina informella kunskaper.

 

Validera sin kunskap motsvarande Omvårdnadsprogrammet

I förvaltningen arbetar omvårdnadspersonal med lång erfarenhet, men ofta med avsaknad av formella betyg. Projektet innebar att denna grupp skulle få möjlighet att validera sin kunskap och komplettera den om det behövdes. Kunskapen skulle sen formaliseras genom betyg motsvarande Omvårdnadsprogrammet. Detta både stärker den enskilda individen och kvalitetssäkrar omsorgen.

 

Mål

Målet var att skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av befintlig kunskap samt upprätta individuella utvecklingsplaner och genomföra kompetenshöjande åtgärder i de fall kunskapsluckor behöver fyllas i för personal med avsaknad av rätt kompetens. 

Kvalitetssäkring

Detta erkännande av kunskap skulle stärka den enskilda personen på arbetsmarknaden och individuellt, samt höja den formella kompetensen i förvaltningen. Detta innebar en kvalitetssäkring för arbetsgivaren. Detta skulle göras med hjälp av en hållbar modell, där aktiviteterna företrädelsevis ägde rum på ordinarie arbetsplats. 

Validering av kompetens innebär att man gör en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskap och kompetens som en person besitter, oavsett om kunskapen i fråga har vunnits inom eller utanför det formella utbildningsväsendet.

 

Projektet genomfördes 2011-2013

 

Se även Svenska ESF-rådet