hand i hand och utsikt över Lillån

Uppsökande verksamhet

Vård och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun har fått statliga medel för att bygga upp en uppsökande verksamhet riktad till äldre kvinnor och män.

 

Syfte

Syftet var att förebygga ohälsa, skapa trygghet och informera om kommunens verksamheter och på så sätt bland annat minska risken för fallskador, stödja till fortsatt aktivitet, skapa möjlighet att kunna bo kvar i det egna hemmet och att öka vård och äldreomsorgens kunskap om vilket behov av stöd som finns.

 

Enkät och samtalsguide

I samband med ett hembesök hos kommunens 80-åringar, som sedan tidigare inte har kontakt med vård och äldreomsorgen, lämnades informationsmaterial och frågor ställdes utifrån en enkät som också var utformad som en samtalsguide. Om behov av hjälp eller stöd framkom under hembesöket gavs råd om vart/till vem personen skulle vända sig. 

 

Enkätresultaten bearbetades och sammanställdes för att inhämta kunskap om vilka behov av hjälp och stöd målgruppen ansåg sig ha. Enkäten belyste även upplevelsen och nyttan av den uppsökande verksamheten.

 

Fallskadestatistik följdes

Räddningsverkets fallskadestatistik skulle följas för att mäta effekten av projektets fallskadeprevention över en längre tidsperiod. 

Projektet genomfördes 2008-2011

Projektet genomfördes en gång per år under perioden 2008 - 2011.

Läs mer om uppsökande verksamhet på sidan "Uppsökande verksamhet".

Kontakt

För ytterligare information kontakta myndighetschefen på Vård och äldreomsorgsförvaltningen via kommunens växel, tel: 0322-61 60 00.