Sociala innehållet

Vård och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun har fått statliga medel för att utveckla det sociala innehållet på kommunens dagcentraler.

Syfte

Syftet med projektet för det sociala innehållet var att bredda aktivitetsutbuden på dagcentralerna, öppna upp för nya målgrupper samt utveckla restaurangerna på boendena till bättre mötesplatser.

Mål

Målet med projektet var att utöka och förändra aktivitetsutbudet samt skapa bättre fysisk miljö på dagcentralerna i form av fler avskilda rum, som är bättre rustade för aktivitet för äldre personer. Vidare var målet att fler äldre i eget eller särskilt boende ska få möjlighet att bryta social isolering, delta i aktivitetsgrupper och ges möjlighet till lunchservering i gemenskap.

Frivilligverksamhet

Vård och äldreomsorgsförvaltningen har en väl utbyggd frivilligverksamhet med ca 125 aktiva frivilligarbetare som är kopplade till kommunens dagcentraler. Frivilligarbetare samt förvaltningens frivilligsamordnare erbjöds under projekttiden en fortbildning för att möjliggöra verksamhet med hög kvalitet.

Projektet genomfördes 2010 - 2011

Projektet genomfördes under perioden 2010-01 - 2011-12.

Kontakt

För ytterligare information kontakta anhörigsamordnare Ingela Funegård via kommunens växel, tel: 0322-61 60 00.