Demensteam och stödperson för personer med demenssjukdom

Alingsås kommun ansökte och beviljades statliga stimulansmedel 2007 för att ta fram ett lokalt demensprogram (LDP). Uppdraget innebar att utreda och ge förslag på förbättringar och förändrat arbetssätt i demensvården, samt att utveckla samverkan med primärvården. I demensvården är dessutom flera yrkeskategorier involverade.

Projektet genomfördes 2011

Vård och äldreomsorgsnämnden antog i november 2010 det lokala demensprogrammet och från förslagen till åtgärder beslutade nämnden att följande åtgärder skulle vidtas 2011:

  • Demensteam ska inrättas
  • Personer med demensdiagnos i ordinärt boende ska få en stödperson

Dessa åtgärder genomfördes i projektform.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta projektledaren Ingela Funegård via kommunens växel, tel: 0322-61 60 00. 

Här kan du läsa mer om kommunens demensvård.