Flexibel växelvård, kartläggning

Möjligheten att bo kvar hemma är för många äldre personer beroende av om närstående kan, vill och orkar ge hjälp.

En viktigt stödform för närstående är avlösning där möjlighet till växelvård/korttidsplats kan ges till den äldre. För att närstående ska acceptera avlösning krävs det att tjänsten är lättillgänglig.

Kartlägga behov och konsekvenser

Projektets syfte var att kartlägga behov och konsekvenser på kort och på lång sikt av att införa ett flexibelt kundanpassat växelvårdssystem. Denna kartläggning skulle kunna fungera som ett beslutsunderlag för en eventuell implementering av ett flexibelt växelvårdssystem.

Projektet genomfördes 2009 - 2010

Projektet pågick under tiden oktober 2009 till september 2010.

Kontakt

För ytterligare information kontakta avdelningschef för Kvarboendeavdelningen, Sonny Dahl, via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.