Genombrottsmetoden

Vård- och äldreomsorgsnämnden har beslutat att genombrottsmetoden ska genomsyra äldreomsorgen i Alingsås och vara ett arbetssätt alla använder sig av. Förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete ska bedrivas enligt grundtankarna med genombrottsmetoden, att verksamhetsutvecklingen till stor del bedrivs av personalen närmast den äldre. Som stöd finns en webbutbildning att tillgå.