Mjörn

Kvalitet och utveckling

Strategi för framtidens äldreomsorg

Vård och omsorgsnämnden antog 2011 en strategi för framtidens äldreomsorg. Strategin ska visa på de utmaningar som äldreomsorgen står inför fram till år 2025.

Dokumentet anger fem målbilder för äldreomsorgen:

• att bo tryggt
• stöd för ett gott åldrande
• i gemenskap med andra
• i den äldres tjänst
• personalen - vägen till god kvalitet

Förvaltningen utgår bland annat från dessa målbilder i sitt kvalitetsarbete.

Kvalitetskrav

Vård och omsorgsnämnden har sedan 2002 formulerat mål för kvalitén i verksamheten. Kvalitetskraven ska liksom kvalitetsmålen omfatta all verksamhet, oavsett utförare, som arbetar på nämndens uppdrag. De nya kvalitetskraven är utformade så att de riktar sig direkt mot våra tre ansvarsområden:

  • Särskilt boende
  • Hemtjänst
  • Hemsjukvård

Genombrottsmetoden

Förvaltningen använder Genombrottsmetoden som metod vid kvalitets- och förbättringsarbete.  

Genombrottsmetoden innebär att vi fastställer tydliga mål, använder enkla mätmetoder och sedan testar en förändringar i liten skala. Resultatet utvärderas och om det leder till en förbättring kan förändringen utökas och prövas inom fler områden. Vid en viss tidpunkt sker ett genombrott dvs. det nya arbetssättet har resulterat i påtagliga förbättringar.

Här hittar du mer information om arbetet med genombrottsmetoden

Kvalitetsregister

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete.  Vård och äldreomsorgen deltar i tre olika kvalitetsregister. Dessa är: