Kommunala pensionärsrådet - KPR och Förtroenderåd

Kommunala pensionärsrådet - KPR

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och lokala företrädare för pensionärernas riksorganisationer.

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till vård och äldreomsorgsnämnden och ordföranden i pensionärsrådet är densamma som i vård och äldreomsorgsnämnden.

KPR har fyra sammanträden per år. Du hittar protokoll som bilaga nederst på denna sida.

För mer information kontakta förvaltningssekreteraren via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00

Förtroenderåd

Vård och äldreomsorgsnämnden har utsett två kontaktpolitiker inom vart och ett av de geografiska områdena. Några gånger per år får alla boende och hemtjänstmottagare inom området en inbjudan till förtroenderåd. Detta är ett stormöte där vårdtagare och närstående får träffa de förtroendevalda för att diskutera och ställa frågor.

För mer information kontakta respektive avdelningschef via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00