Ansökan om hjälp och stöd

Om du är i behov av någon av Vård- och omsorgsförvaltningens insatser gör du en ansökan hos en biståndshandläggare. Du kan ansöka  om hemtjänst, trygghetslarm, måltidsservice, ledsagning, korttidsboende/växelvård, dagverksamhet och särskilt boende.

Rätt till bistånd är reglerat i lag. Insatserna är behovsanpassade och all biståndsbedömning utgår ifrån dina behov och möjligheter. Insatserna ges under förutsättning att dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Överklagan 

Om din ansökan om hjälp och stöd avslås eller beviljas till viss del, har du rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du instruktioner om hur man överklagar. Överklagan skall vara Vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa till att formulera din överklagan.

Blankett

I den bifogade filen nedan hittar du blanketten "Ansökan om hjälp och stöd (bistånd enligt socialtjänstlagen)".

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den därefter till:

Vård och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 Alingsås

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Blankett