Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till avlopps- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Anledningen till detta är att varken kommunens reningsverk eller dagvattennätet med utsläpp i sjöar och vattendrag ska behöva ta emot oljehaltigt vatten. Reningsverken är konstruerade för att rena hushållens avloppsvatten och inte oljeförorenat spillvatten från verksamheter. Olja som når reningsverket försämrar reningsförmågan och kan skada den biologiska reningen. Andra föroreningar, som metaller, följer även med oljan och samlas i reningsverkets slam. Olja som kommer ut i dagvattenledningar transporteras direkt till sjöar och vattendrag där de riskerar att skada djur- och växtliv. Våra sjöar och vattendrag använder vi för bad och fiske. Ibland används de också som dricksvattentäkter. Därför är det viktigt att de inte förorenas.

Principen för oljeavskiljare bygger på att man utnyttjar att olja är lättare än vatten och därför lägger sig ovanpå vattenytan. Slam och tyngre partiklar sjunker och lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner sedan vidare till avlopps- eller dagvattennätet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars går det orenade vatten rakt igenom oljeavskiljaren.

När en oljeavskiljare behövs

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvatten- eller avloppsnätet, till exempel:

  • Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv- hallar
  • Bilskrotningsanläggningar
  • Bensinstationer
  • Verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
  • Parkeringsplatser, parkeringshus, garage med golvavlopp
  • Spolplattor
  • Olje- och kemikaliedepåer
  • Dagvatten från större vägar, trafikplatser och broar
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer

Anläggningar med både verkstad och tvätt bör ha separata avskiljare. Vatten från detalj- och motortvätt får inte avledas till oljeavskiljaren utan skall tas om hand som farligt avfall. 

Oljeavskiljare kan i vissa fall behöva kombineras med annan reningsanläggning. Exempelvis när det finns metaller eller andra föroreningar som måste renas innan vattnet släpps ut.

Dimensionering

För att oljeavskiljaren ska fungera är det viktigt att den är rätt dimensionerad för den aktuella verksamheten. Det är också viktigt att ta hänsyn till i vilken form oljan befinner sig, exempelvis om oljan lösts upp med högtryckstvätt eller med kemikalier som rengörings- och avfettningsmedel. När uppehållstiden för vattnet blir för kort hinner inte oljan stiga till ytan i avskiljaren utan följer med ut till avloppsnätet. I de flesta fall ska en oljeavskiljare av klass 1 användas.

Oljeavskiljaren ska uppfylla svensk standard SS-EN 858 del 1 och 2. I standarden finns underlag för hur oljeavskiljare ska dimensioneras, installeras och underhållas. Kontakta en VVS-konsult eller leverantör av oljeavskiljare för hjälp med dimensionering. Oljeavskiljaren måste vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Vad oljeavskiljaren inte är till för

Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om större oljeläckage eller utsläpp av kemikalier. Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att läckage inte kan ske till golvbrunn. Oljeavskiljare är inte en ersättning för invallning av kemikalier. Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

Anmäl oljeavskiljaren

En reningsanläggning för avloppsvatten (exempelvis en oljeavskiljare) ska anmälas till miljöskyddsnämnden i god tid innan installationen görs. Vilka uppgifter som behövs framgår av blanketten. När en anmälan kommer in till Miljöskyddsnämnden underrättas Tekniska förvaltningens VA-enhet som får lämna synpunkter och anvisar en lämplig anslutningspunkt på avloppsnätet. Miljöskyddsnämnden beslutar om vilka försiktighetsåtgärder som krävs. Exempelvis ställs krav på larm, tömning och skötsel.

Även befintliga oljeavskiljare behöver miljöskyddsnämnden få kännedom om för att följa upp i tillsynen. För detta används samma blankett som för anmälan av nya oljeavskiljare då det är samma uppgifter som behövs.

Du behöver kontakta samhällsbyggnadskontoret för besked om en eventuell bygganmälan krävs.

Tillhörande information