Samhällsbyggnadsnämndens planerade mötesdagar 2018

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. I SBN:s arbete ingår bland annat att:

- inom antagen beställning ta fram översiktsplaner och fördjupningar

- inom antagen beställning ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

- ansvara för att kart- och mätningsteknisk service finns tillgänglig i kommunen

- handlägga och besluta om bygglov och strandskyddsdispenser

SBN:s sammanträden börjar klockan 14.00 där inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

 

Följande mötesdagar är planerade för 2018:

22 januari

19 februari

19 mars

23 april

14 maj

18 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

19 november

17 december