Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar. Den ger dig en insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, till exempel i kommunen.

Offentlighetsprincipen – angår den mig?

Syftet med lagstiftningen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän utför sitt uppdrag. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Offentlighetsprincipen är huvudregeln, och det innebär att myndigheterna normalt skall arbeta med öppna dörrar och fri insyn från allmänheten och massmedia. I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns undantagen, som ibland stänger dörrarna av hänsyn till enskildas och undantagsvis myndigheternas intressen.

Vad är en allmän handling?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, e-post, fax, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om video- och bandupptagningar eller fotografier som exempel.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller i sin slutliga form har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Dessa blir allmänna när handlingarna skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när ett ärende handlingen tillhör avslutats.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen är först och främst att skydda enskilda människor i ärenden som rör till exempel socialtjänsten.

I regeringsformen anges ramarna för begränsningar av yttrandefriheten, som får begränsas med hänsyn till bland annat:

  • Rikets säkerhet
  • Myndighets verksamhet för inspektion, kontroll och annan tillsyn
  • Förebyggandet och beivrandet av brott
  • Det allmännas ekonomiska intressen
  • Skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska intressen Intresset att bevara djur- eller växtart

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter/vilken information som är sekretessbelagd. Det innebär att kommunen, med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Finns det uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen i allmänna handlingar har man inte rätt att ta del av den informationen.

Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå offentligt, om inte lagen medger att sekretess föreligger.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De skall hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Det är Alingsås kommuns olika nämnder och kommunala bolag som ansvarar för att handlingarna registreras eller hålls så ordnade att det utan svårighet går att fastställa vilka handlingar som har kommit in eller upprättats. Handlingarna ordnas i ett diarium, som vilket sett också är en allmän offentlig handling.

Utlämnande av allmänna handlingar

Om du vill ta del av en allmän handling skall du vända dig till den nämnd/förvaltning som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet.

En begäran att få ta del av en allmän handling skall prövas genast eller så snart som möjligt. Prövningen omfattas av om handlingen är allmän och om den är offentlig eller helt eller delvis omfattas av sekretess.

Prövningen görs i första hand av den tjänsteman som har handlingen i sin vård eller som genom interna rutiner fått i uppgift att utföra detta.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Tryckfrihetsförordningen anger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen, under förutsättning att handlingen är allmän. Om du beställer handlingarna via telefon eller brev, får det ta ett par dagar.

Om sekretess föreligger måste man göra en bedömning huruvida sekretessen går att häva eller inte. Den nämnden eller bolag som har att lämna ut handlingen har rätt till så kallat rådrum för att göra just denna bedömning.

Får jag ta med dem hem?

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem, fotografera av eller be att få kopior och ta med dig. Alingsås kommun har en taxa för kopiering av allmänna handlingar. Det är dock gratis om du vill ha färre än tio kopior (A4).

Kan jag få handlingar via e-post?

Du har rätt att kontakta kommunen via fax eller e-post och du har rätt att få svar på samma sätt. Däremot är kommunen inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post eller i annan elektronisk form.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Endast i det fall de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteman fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen kan hävas eller inte.

Du kan klaga

Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den inte är en allmän handling eller är sekretessbelagd skall tjänstemannen upplysa dig om att du kan få frågan prövad. I Alingsås kommun har ansvarig nämnd eller styrelse i allmänhet delegerat till en särskild tjänsteman att fatta avslagsbeslut som kan överklagas till kammarrätten.

Vägrar man lämna ut handlingen i fråga skall du få besked om varför och upplysning om vilken paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som tillämpas. Du har rätt att få ett skriftligt besked om detta.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen (JO).

Tänk på

Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra, om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos nämndens registrator.

Överklaga beslut

Det finns två olika former av överklagande, förvaltningsöverklagande och laglighetsprövning. Vilken variant som är aktuell beror på vilken typ av beslut det handlar om.

Om ett beslut kan överklagas genom förvaltningsöverklagande får du information om det tillsammans med beslutet ifråga. Övriga beslut överklagas genom laglighetsprövning.

Förvaltningsöverklagande

Ärenden som kommunen behandlar med stöd av särskilda lagar, som till exempel plan- och bygglagen eller socialtjänstlagen, överklagas genom förvaltningsöverklagande. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Med beslutet får du även information om hur du går tillväga för att överklaga. Generellt gäller att överklagandet ska ske skriftligen och skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Det är i regel bara den som beslutet rör som kan överklaga.

Vid förvaltningsöverklagande prövas både själva sakfrågan och om beslutet är lagligt.

Laglighetsprövning

Kommunen behandlar även ärenden enligt kommunallagen. De beslut som kan överklagas sätts upp på kommunens officiella anslagstavla, som finns här.

Rätt att överklaga genom laglighetsprövning har du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad till kommunalskatt i Alingsås. Överklagandet ska ske skriftligen och skickas till förvaltningsrätten i Göteborg.

Överklagandetiden, det vill säga den tid du har på dig att klaga, är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande om att protokollet har justerats (godkänts) sätts upp på den officiella anslagstavlan i rådhuset.

Vid överklagande enligt kommunallagen prövas endast om beslutet är lagligt. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det:

  • tillkommit på ett felaktigt sätt
  • strider mot lag
  • överskrider kommunens befogenheter
  • fattats av fel kommunalt organ

Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det olämpligt. Domstolen kan endast upphäva ett beslut, inte sätta ett annat beslut i dess ställe.