Solceller
Solceller

Installation av solfångare och solceller

Nytt undantag från krav på bygglov för solcellspaneler och solfångare

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL. Läs mer i länken från Boverket nedan.

Samhällsbyggnadsnämndens policy/information för solenergianläggningar

Solfångare/solceller får installeras utan bygglov under följande förutsättningar:

  • Utanför planlagt område behövs inte bygglov för solceller m.m. om byggnaden inte har höga kulturmiljövärden.

  • För solceller fristående från en byggnad (en ställning på tomten) behövs inte bygglov.

  • För solceller på en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det är en bedömning som måste göras från fall till fall utifrån vilken byggnad det gäller, karaktären på området och hur omfattande och synliga solcellerna är.

  • För solceller på andra byggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden kan bedömas som byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Också det är en bedömning som måste göras från fall till fall.

  • Det är den enskilde byggherren som tänker uppföra solenergianläggningar som har ansvar för att plan- och bygglagen följs. Det innebär b.l.a att den enskilde ansvarar i första led för att bedöma om de tänkta solfångarna/solcellerna är bygglovpliktiga eller inte. Bedömningen kan överklagas och anläggningen kan t.o.m. komma att behöva tas bort om frågan blir föremål för tillsyn och överprövning. Kontakta därför gärna kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.

  • För en- och tvåbostadshus görs följande bedömning: Solenergianläggningar som har samma eller närliggande färgnyans som befintligt tak på vilken man avser uppföra dem bedöms sannolikt inte ändra karaktären på byggnaden eller området väsentligt. Exempel: en villa med svarta betongpannor som förses med mörka solenergianläggningar.

  • Solenergianläggningar som placeras på en på taket uppbyggd konstruktion vars höjd är maximalt 1,2 meter från närmast omgivande takyta bedöms av kommunen inte utgöra bygglovpliktiga tillbyggnader. Däremot kan anläggningarna fortfarande kräva bygglov som ändring av byggnad, se ovan.

  • Vid samtliga anläggningar gäller att dåligt till taket/byggnaden anpassade solenergianläggningar eller estetiskt tveksamma lösningar och konstruktioner anses generellt öka risken betydligt för att byggnadens karaktär väsentligen ändras och bygglovplikten inträder. Bygglov kommer sannolikt i sådana fall inte att beviljas

Inom Alingsås stad 

Inom Alingsås stad som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område med höga kulturmiljövärden, anser kommunen att solenergianläggningar alltid måste bygglovprövas. Kontakta gärna kommunen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret om du har frågor. Se kontaktuppgifter i högermenyn klicka på länken "Bygglovtelefonen" eller "Boka möte med bygglovhandläggare".

Tillhörande information