Anmälan om lokal för att driva förskola/skola

Lokaler för undervisning behöver anmälas till miljöskyddsnämnden.

Anmälan

Enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38§, är det förbjudet att driva följande verksamheter utan att anmälan har gjorts till miljöskyddsnämnden:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter

Anmälan ska göras i god tid och innehålla de ritningar och uppgifter beträffande lokalen och verksamheten som krävs för att miljöskyddsnämnden ska kunna bedöma förutsättningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och väsentlig ändring av verksamhet ska anmälas. Blanketten hittar du längst ned på denna sida.

Handläggning av anmälan

Vid anmälan granskas inlämnat underlag med avseende på bland annat överensstämmelse med ev. plan, förutsättningar för god hygien samt om grundvillkoren enligt miljöbalken kan anses vara uppfyllda. Eventuellt begärs kompletterande uppgifter om anmälan är ofullständig. När fullständiga handlingar har inkommit fattas ett beslut av granskande tjänsteman inom några veckor.

Beslutet kan innebära:

 • ett besked om att anmälan inte föranleder någon åtgärd
 • föreläggande om åtgärd
 • förbud för verksamheten

När lokalerna är färdigställda kan miljöskyddskontoret komma att göra en besiktning.

Ska livsmedel hanteras i verksamheten ska detta registreras hos eller godkännas av miljöskyddsnämnden. Livsmedelsfrågorna behandlas separat från verksamhetsfrågorna, se tillhörande information.

Avgifter

För miljöskyddsnämndens hantering av anmälan av undervisningslokaler utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Miljöskyddskontoret är tillsynsmyndighet för undervisningslokaler. För tillsyn utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tillhörande information
Blankett