Serveringstillstånd för alkohol

För servering av alkohol, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i Alingsås krävs tillstånd av Alingsås kommun.

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen och lämnas till alkoholhandläggaren i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Kontakt

Angelica Liljedahl
Alkoholhandläggare
Socialförvaltningen
Telefon 0322-61 66 44
angelica [dot] liljedahl [at] alingsas [dot] se

Tillstånd till allmänheten

De flesta restauranger med serveringstillstånd har tillstånd för ”servering till allmänheten”. Detta är vad som vanligen menas med att ha alkoholrättigheter. Ett serveringstillstånd till allmänheten innebär att det inte finns några inskränkningar gällande vilka personer som får serveras. Personkretsen är inte, såsom vid slutna sällskap, begränsad och känd i förväg.

Tillstånd till allmänheten kan vara stadigvarande eller ges för enstaka tillfällen vid t.ex. vid tillfälliga evenemang.

Kriterier för serveringstillstånd

Vid en prövning av serveringstillstånd görs bedömning av sökandens lämplighet, verksamhetens och serveringsställets lämplighet samt ställningstagande kring eventuella alkoholpolitiska olägenheter.

Sökandens lämplighet

Enligt 8 kap 12 § i Alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Sökanden ska  i första hand själv visa att han uppfyller kraven på lämplighet. Tillståndsmyndigheten kompletterar sedan dessa uppgifter med att inhämta remissyttranden från andra myndigheter såsom t.ex. Polismyndighet och Skatteverket.

Sökanden måste också genomgå ett prov som visar att han har de kunskaper som krävs i alkohollagstiftning. Den kommun som handlägger ansökan om tillstånd för servering ansvarar för att sökanden ges möjlighet att genomföra ett kunskapsprov.

Verksamhetens och serveringsställets lämplighet

Enligt 8 kap 15 § i Alkohollagen får stadigvarande tillstånd till allmänheten endast medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sett tillredd mat. Gästerna skall erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara i belägen i nära anslutning till matsalen.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten eller tillstånd till slutna sällskap får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat.

Tillstånd för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokaler under paus får meddelas utan krav på matservering.

Lokalen skall vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Alkoholpolitiska olägenheter

Enligt 8 kap 17 § i Alkohollagen framkommer det att om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd framkommer det att tillstånd inte ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, serveringen får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering.

Med känsliga områden kan t.ex. aves områden i omedelbar närhet till skolor, fritidsgårdar eller ungdomsverksamhet. Det kan också vara områden där återkommande missbruksförhållanden råder eller bostadsområden där närboende riskerar att störas.

Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Om inte annat beslutas får alkoholservering påbörjas tidigast kl. 11.00 och skall avslutas senast kl. 01.00. Lokalen skall vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Kunskapsprov

En förutsättning för att kunna beviljas serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräcklig kunskaper i alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd ska därför som huvudregel avlägga ett kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Provet omfattar mellan 60 och 28 frågor beroende på vilken typ av tillstånd man ansöker om. För godkänt resultat måste sökande uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet. Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Om man inte godkänns på provet är detta grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd.

Efter att ansökan om serveringstillstånd kommit in till tillståndsmyndigheten gör myndigheten en bedömning av vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet eller om undantag från provskyldigheten föreligger. Kunskapsprov genomförs på tillståndsmyndigheten på avtalad tid. Provet rättas av Statens folkhälsoinstitut och resultatet skickas till tillståndsenheten.

Kunskapsplan för vägledning

Föreskrifter om kunskapsprov

Handläggningstid

Ett tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap handläggs och beslutas av alkoholhandläggaren. Ansökan bör lämnas in senast två veckor innan tillställningen planeras att äga rum.

Alla övriga typer av serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggaren men beslutas av Socialnämnden. Dessa ansökningar är relativt omfattande där bl.a. remisser skall skickas till andra myndigheter för yttrande. Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattas till cirka 3 månader.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen.

Ändringar i verksamheten

Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkalla tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.

Den som har beviljats serveringstillstånd har skyldighet att till kommunen anmäla förändringar i verksamheten. Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den, om verksamheten förändras till sin omfattning eller karaktär, om ägarförhållandena förändras eller om serveringsansvariga personer byts ut. 

Giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset.

Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Då måste ny ansökan inges  till tillståndsenheten. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen. Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas. Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.

Servering av alkoholdrycker på särskilt boende kräver inget tillstånd

Det är tillåtet att utan serveringstillstånd, servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls.

Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap 5 § andra stycket i socialtjänstlagen (2001:453) och sådana bostäder med särskild service för funktionshindrade som regleras i 5 kap 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den som bedriver servering av alkoholdrycker på ett särskilt boende som nämnts ovan ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För detta ändamål ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program, ett så kallat egenkontrollprogram.

Om den som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende inte följer de allmänna bestämmelserna i Alkohollagen om ordning och nykterhet, åldersgränser eller utlämnande av alkoholdrycker, kan denne förbjudas att fortsätta med serveringen eller meddelas en varning, om ett förbud är en alltför ingripande åtgärd. Ett förbud gäller i 6 månader.

Om brister föreligger kontaktas kommunens alkoholhandläggare som gör en utredning. Beslut om eventuella förbud och varning fattas av Socialnämnden.

 

Tillhörande information
Blankett