Mottagningsregler för avfall till deponi

Avfallsproducenten skall karakterisera

Lagstiftningen ställer krav på att allt avfall som ska deponeras ska vara karakteriserat. Avfallsproducenten skall känna till avfallets egenskaper och innehåll av olika ämnen och avfallets utlakningsegenskaper i deponin. Kravet på avfallsproducenten att karakterisera sitt avfall gäller från och med 1 januari 2005 (NFS 2004:10).

Avfallsproducent

Var och en som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning (def. enligt NFS 2004:10, §3).

Karakterisering av avfall

· Samma typ av avfall som regelbundet lämnas för deponering, karakteriseras en gång per år för varje avfallsslag.
· För tidsbegränsade uppdrag där samma avfall uppkommer, vid exempelvis rivning, lämnas en karakterisering per projekt.
· För enstaka leveranser lämnas en blankett vid varje tillfälle.

Ändras avfallets sammansättning eller egenskaper måste en ny karakterisering lämnas.

En grundläggande karakterisering av icke-farligt avfall samt asbest skall innehålla uppgift om:

· Avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet
· Vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet
· Vilken behandling som avfallet genomgått
· Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper
· Avfallets lukt, färg och fysikaliska form
· Den sexsiffriga avfallskoden enligt avfallsförordningen (EWC-kod)
· Deponiklass där avfallet kan tas om hand (farligt avfall, icke-farligt avfall eller inert avfall)
· Information om extra skyddsåtgärder behöver vidtas på deponin
· Kontroll av om avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas

Om den grundläggande karakteriseringen inte gjorts, om avfallet inte överensstämmer med handlingarna eller om avfallet är sådant att det inte får tas emot på deponin ska det avvisas. Om avfall avvisas ska tillståndsmyndigheten meddelas.

Alla uppgifter enligt karakteriseringen ska finnas skriftligt och överlämnas vid mottagande deponianläggning.

Deponiägarens ansvar

Deponiägaren ska:
· besiktiga avfallet vid intransport och vid avlastning,
· kontrollera handlingar som rör avfallet samt kontrollera så att avfallet får tas emot,
· utförda mottagningsbevis och överlämna det till den som levererat avfallet,
· föra ett register med uppgifter om avfallets mängd, egenskaper, ursprung, leveransdatum samt avfallsproducentens identitet,
· registrera var på deponin avfallet deponeras,
· förvara kopior på kontrollerade dokument i tio år.