Oljeavskiljare behöver skötsel och underhåll

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas. Den behöver också underhållas och kontrolleras regelbundet. Ansvaret ligger normalt på den verksamhet som använder oljeavskiljaren. Ibland kan  fastighetsägaren vara ansvarig för oljeavskiljaren eftersom det är en fast installation på fastigheten. Underhåll och kontroll som bör göras regelbundet omfattar t.ex. oljeskiktets tjocklek, slamvolym, kontroll av larm och provtagning på utgående vatten. Underhåll, skötsel och kontroller ska journalföras. Tillverkarens rekommendationer för skötsel och underhåll bör användas som en grund och sedan anpassas utifrån verksamhetens behov och eventuella krav från miljöskyddsnämnden.

Minst en gång per år ska oljeavskiljaren tömmas helt. Samtidigt ska den automatiska avstängningsventilen kontrolleras och koalesatorn (eller annat filter) bytas eller rengöras. Efter varje tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten för att åter fungera på rätt sätt.

Slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För farligt avfall gäller speciella regler i avfallsförordningen (SFS 2001:1063).

5-årskontroller

Av standarden SS-EN 858-2 framgår att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och tillräckligt renar spillvattnet från verksamheten.

I Alingsås ska besiktning ske enligt standarden SS-EN 858-2 av ackrediterat eller auktoriserat företag . Länkar till behöriga företag finns under tillhörande information.

Äldre oljeavskiljare, som installerats före 2003 då standarden kom, behöver också besiktigas. Ju äldre en avskiljare är desto större är risken att den inte längre är tät eller på annat sätt inte fyller den funktion som krävs i dag. Besiktningarna görs av samma företag, men anpassas i de delar som är tillämpliga på den äldre avskiljaren. I vissa fall kan oljeavskiljaren vara så gammal att den behöver bytas ut för att klara reningskraven och då kanske en besiktning inte alltid är rätt. Rådgör med besiktningsföretaget innan du beställer kontroll. Du kan också kontakta miljöskyddskontoret.

Egenkontroll av oljeavskiljare 

För att oljeavskiljarsystemet ska fungera som det är tänkt är skötsel av anläggningen viktig. Detta behöver ingå i verksamhetens egenkontroll. Grunden för de kontroller som behöver utföras hittar du i anvisningar från tillverkaren. De finns också i standarden.

Kontrollera minst var 6 månad

 • Oljeskiktets tjocklek.
  Det finns olika sätt att göra detta. Man kan stryka vattenpasta på en pejlsticka eller använda ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil.
 • Slammets tjocklek.
  Det går att göra antingen med en sticka som förs ner i slamlagret eller med ett kontrollrör. I produktbladet för avskiljaren framgår det vid vilken tjocklek på slamskiktet oljeavskiljaren bör tömmas.
 • Funktionskontroll av larmet.
 • Koalesatorns funktion.

Minst en gång om året:

 • Töm oljeavskiljaren helt. Kom ihåg att återfylla den med rent vatten efter tömningen annars finns det risk att olja följer med vattnet ut från avskiljaren.
 • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen.
 • Byt ut eller rengör koalesatorn.
 • Rengör provtagningsbrunn och eventuellt slamavskiljare (när den är en egen brunn och inte integrerad i avskiljaren)
Tillhörande information