Redovisning av 5-års besiktning av oljeavskiljare

Blankett för redovisning av 5-årsbesiktning av oljeavskiljare

Av svensk standard för oljeavskiljare (SS-EN 858) framgår att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och tillräckligt renar spillvattnet från verksamheten. 

Resultatet av besiktningen ska redovisas till miljöskyddsnämnden. Blankett för denna redovisning hittar du nedan.

Tillhörande information
Blankett