Anmälan av oljeavskiljare

Blankett för anmälning av oljeavskiljare

En reningsanläggning för avloppsvatten (exempelvis en oljeavskiljare) ska anmälas till miljöskyddsnämnden i god tid innan installationen görs. Vilka uppgifter som behövs framgår av blanketten. När en anmälan kommer in till Miljöskyddsnämnden underrättas Tekniska förvaltningens VA-enhet som får lämna synpunkter och anvisar en lämplig anslutningspunkt på avloppsnätet. Miljöskyddsnämnden beslutar om vilka försiktighetsåtgärder som krävs. Exempelvis ställs krav på larm, tömning och skötsel.

Även befintliga oljeavskiljare behöver miljöskyddsnämnden få kännedom om för att följa upp i tillsynen. För detta används samma blankett som för anmälan av nya oljeavskiljare då det är samma uppgifter som behövs.

Du behöver kontakta samhällsbyggnadskontoret för besked om en eventuell bygganmälan krävs.

Tillhörande information
Blankett