Anmäla miljöfarlig verksamhet

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet

Vilka verksamheter som måste anmälas till miljöskyddsnämnden regleras av miljöprövningsförordningen (2013:251). 

En anmälan ska ha lämnats in till miljöskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Detsamma gäller för mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljöskyddsnämnden ska bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska ges in i två exemplar.

OBS! Blanketten hänvisar till den gamla förordningen, men den kan användas ändå tillsvidare då det handlar om samma typ av uppgifter som efterfrågas.

Om miljöskyddsnämnden bedömer att anmälan innehåller de uppgifter som behövs för att kunna ta ställning i ärendet kommer nämnden efter viss tid att besvara anmälan. Det betyder att nämnden om det behövs beslutar att verksamheten ska följa vissa försiktighetsåtgärder för att minimera miljöpåverkan eller att verksamheten förbjuds

Tillhörande information
Blankett