Rapportera kontroller för köldmedier

Eftersom köldmedier kan innehålla ämnen som vid läckage från aggregaten förstör ozonskiktet eller påverkar växthuseffekten måste ägaren regelbundet kontrollera utrustningen och årligen rapportera resultatet till Miljöskyddskontoret. Rapporten ska vara hos miljöskyddskontoret senast den 31 mars årligen. Miljöskyddskontoret skickar ut en bekräftelse på att vi mottagit kontrollrapporten. Denna bekräftelse är ert kvitto på att rapporten kommit fram.

För vilka gäller krav på årlig rapport om läckagekontroll?

Operatören ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som utförts
under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service) om
det någon del av året finns eller har funnits minst 10 kg köldmedia i anläggningen. Årsrapporten ska skickas till miljöskyddskontoret senast den 31 mars påföljande år.

Liksom tidigare ska enbart utrustning/aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll räknas in i den totala köldmediemängden.

Uppgifter som ska ingå i den årliga rapporteringen

Rapporten ska undertecknas av operatören och innehålla uppgift om:

  1. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
  2. adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrustningen är stationär,
  3. en förteckning över utrustningen,
  4. den totala mängden köldmedier i utrustningen,
  5. den totala mängden påfyllda f-gaser till följd av läckage från utrustningen under det senaste kalenderåret,
  6. den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen under det senaste kalenderåret,
  7. resultatet av utförda kontroller,
  8. datum för utförda kontroller,
  9. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det företag som utfört kontrollerna,
  10. utrustning som har skrotats

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att miljöskyddskontoret måste ta ut en högre avgift.

Nya aggregat

Om ett nytt aggregat som kommer innehålla 10 kg eller mer ska installeras så ska operatören i god tid innan installationen skriftligen informera miljöskyddskontoret.

Tillhörande information