Rapportera kontroller för köldmedier

 Innehavare är skyldiga att:

 • Se till så att köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • Årligen rapportera till miljöskyddskontoret om köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöskyddskontoret
 • Informera miljöskyddskontoret om nyinstallation av aggregat.

Krav på årlig rapport om läckagekontroll

Operatören ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som utförts
under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service) om
det någon del av året finns eller har funnits minst 14 CO2e  köldmedia i anläggningen. Årsrapporten ska skickas till miljöskyddskontoret senast den 31 mars påföljande år.

Rapporten ska skickas till:

Miljöskyddskontoret, 441 81 Alingsås

En köldmedierapport ska innehålla:

Rapporten ska undertecknas av operatören och innehålla uppgift om:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 2. Fastighetsbeteckning
 3. Belägenhetsadress
 4. Faktureringsadress
 5. Kontaktuppgifter
 6. Namn och certifikat på teknisk personal
 7. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller
 8. Certifierad kylentreprenör
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att miljöskyddskontoret måste ta ut en högre avgift.

Nya aggregat

Om ett nytt aggregat som kommer innehålla 14 CO2e eller mer ska installeras så ska operatören i god tid innan installationen skriftligen informera miljöskyddskontoret.

Tillhörande information