Rapportera kontroller för köldmedier

 Innehavare är skyldiga att:

 • Se till så att köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • Årligen rapportera till miljöskyddskontoret om köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöskyddskontoret
 • Informera miljöskyddskontoret om nyinstallation av aggregat.

Krav på årlig rapport om läckagekontroll

Operatören ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som utförts under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service) om det någon del av året finns eller har funnits minst 14 CO2e köldmedia i anläggningen. Årsrapporten upprättas per kalenderår och ska skickas till miljöskyddskontoret senast den 31 mars året efter.

Rapporten ska skickas till:

Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås alternativt till miljo [at] alingsas [dot] se.

En köldmedierapport ska innehålla:

Rapporten ska undertecknas av operatören och innehålla uppgift om:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 2. Fastighetsbeteckning
 3. Belägenhetsadress
 4. Faktureringsadress
 5. Kontaktuppgifter
 6. Namn och certifikat på teknisk personal
 7. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller
 8. Certifierad kylentreprenör
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. Omhändertagen (skrotad) mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att miljöskyddskontoret måste ta ut en högre avgift.

 

Tillhörande information