Hantering av kemikalier

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier förvaras och används så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Här är några saker som är viktiga att tänka på:

  • I de allra flesta fall är det säkrare, ur miljösynpunkt, att förvara kemikalier inomhus än utomhus. Förvaring inomhus av kemikalier och farligt avfall, i flytande eller fast form, ska ske i utrymmen med tätt underlag och utan golvbrunnar.
  • Är kemikalierna i flytande form ska de förvaras inom invallning. I de fall kemikalier och farligt avfall ändå förvaras utomhus ska förvaringen ske på tät, hårdgjord yta. Förvaringsplats för flytande kemikalier eller avfall ska dessutom förses med invallning.
  • Vid förvaring av kemikalier utomhus bör invallningen vara försedd med nederbördsskydd.
  • Alla förvaringskärl ska vara märkta så att alla som hanterar dem vet vad de innehåller och hur man ska skydda sig. Använd helst originalförpackningar.
  • Du ska inte lagra dina kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande.
  • Om det finns risk för påkörning ska du ordna någon form av skydd som förhindrar påkörning.
  • Kemikalier bör förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.
  • Kemikalier som kan reagera med varandra bör du lagra åtskilda från varandra. Exempel på ämnen som inte bör lagras tillsammans är syror och alkalier, hypoklorit och syror, sulfider och syror.
  • Se till att endast kemikalier förvaras i kemikalieförrådet och att det inte blir en avstjälpningsplats för diverse material. Kemikalier och farligt avfall bör inte förvaras i samma förråd.