Tillsyn serveringstillstånd

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen.

Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkalla tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.