Försäljning tobak

Ny lag 1 juli 2019

Från den 1 juli 2019 har tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)  upphävts och ersatts av en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Den nya lagen innebär att det har införts tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.

Ansökan

Om du idag har anmält tobaksförsäljning till kommunen och vill fortsätta din försäljning, måste du senast den 1 november 2019 ha inkommit med en ansökan. Har ingen ansökan inkommit till kommunen senast den 1 november 2019 eller om ansökan avslås är försäljning av tobaksvaror inte tillåten. Om du inte tidigare har anmält någon tobaksförsäljning så måste du ansöka om tobakstillstånd från den 1 juli 2019.

Ansökan ska vara skriftlig och till din ansökan så ska ett egenkontrollprogram bifogas. 

Du kan även kontakta alkoholhandläggaren för hjälp med din ansökan.

En ansökan måste göras för varje enskilt försäljningsställe. Kommunen tar ut en prövningsavgift i samband med ansökan.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av tobak ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av tobak. Programmet ska vara skriftligt och ska skickas in till kommunen tillsammans med ansökan om tobakstillstånd. En kopia av egenkontrollprogrammet ska också finns i butiken för uppvisande vid tillsynsbesök.

Prövning

Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak kommer en lämplighetsprövning ske av såväl den juridiska personen som den eller de fysiska personer som har betydande inflytande i rörelsen. Med lämplighet menas att sökanden ska visa att hon eller han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med lagens krav. Kommunen kan vid handläggningen av ärendet komma att remittera/begära in yttrande av t.ex. polismyndigheten, skatteverket och kronofogdemyndigheten.

Försäljningsregler

  • Försäljning av tobaksvaror till minderåriga är förbjuden. Dekaler med 18-års åldersgräns ska finnas väl synliga för kund.
  • Tobaksvaror får inte heller säljas till den som kan misstänkas överlämna tobaksvaran till någon annan som inte fyllt 18 år, så kallad langning.
  • Alla tobaksvaror ska vara försedda med för respektive tobaksvara godkänd märkning.
  • Snusförpackningar ska innehålla minst 20 portionspåsar. Cigarettpaket ska innehålla minst 20 cigaretter och en förpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram.

Tillsyn

Kommunen och polismyndigheten har rätt att bedriva tillsyn vid försäljningsställen. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Om verksamheten inte sköts utifrån gällande lagstiftning får kommunen i sin tillsynsverksamhet meddela förelägganden, förbud och viten. Kommunen får också utdela varning eller återkalla tillstånd.

Ett tillstånd kan komma att återkallas om:

  1. Det inte längre utnyttjas.
  2. Tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.
  3. Det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit.
  4. Tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobak.

Tillhörande information