Försäljning receptfria läkemedel

Den 1 november 2009 började lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel att träda ikraft. Nikotinläkemedel ingår sedan dess i begreppet vissa receptfria läkemedel. Lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna.

Anmälan

Innan du börjar sälja läkemedel måste du först anmäla detta till Läkemedelsverket. Anmälningsformulär finns på deras webbsida - länk finns längre ner på denna sida.

Väsentliga förändringar ska också anmälas. Läkemedelsverket ska underrätta kommunerna om inkomna anmälningar. Se deras hemsida för mer information.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av receptfria läkemedel  ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av receptfria läkemedel. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen.

Regler vid försäljning av receptfria läkemedel

Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år. Den som säljer läkemedel ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får inte heller säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (dvs. langning). Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och klart synbar skylt om åldersgränsen samt langningsförbud.

Regler för försäljning av receptfria läkemedel finns i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Tillsyn

Läkemedelsverket har tillsynsansvar över lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. De får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den ska efterlevas. Kommunen har den lokala kontrollen över att lagen följs och ska till Läkemedelsverket rapportera brister. Kommunen har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till lokaler för att utföra kontrollen.

Avgift

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift för sin tillsyn.  Kommunen får också för sin kontroll ta ut avgift. Avgiften tas ut årsvis för innevarande år.  

Tillhörande information