Försäljning e-cigaretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Anmälan

Den som tänker sälja e-cigaretter ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av E-cigaretter ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av E-cigaretter. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Egenkontrollprogram för utskrift finns i bifogade filer.

Regler vid försäljning av E-cigaretter

E-cigaretter får endast säljas till personer över 18 år.

Den som säljer E-cigaretter ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

E-cigaretter får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över dem till någon som Inte fyllt 18 år.

I lagen om tobak och liknande produkter finns regler för hur E-cigaretter får vara märkta, förpackade och hur de får marknadsföras. Försäljaren ansvarar för att se till att inga felaktiga varor saluförs.

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över försäljningen med E-cigaretter. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer E-cigaretter.

 

Tillhörande information