Taxa/avgift för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Denna taxa gäller avgifter för Alingsås kommuns miljöskyddsnämnds kostnader för offentlig kontroll, enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Mer information om animaliska biprodukter hittar du hos Jordbruksverket.