Vad ska du som fastighetsägare göra?

Projekt PCB-inventering

Miljöskyddskontoret genomför ett tillsynsprojekt inriktat på PCB i fastigheter. Äger du byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973 ska du enligt enligt "Förordningen om PCB m.m." (SFS 2007:19) redan ha inventerat byggnaderna med avseende på PCB och redovisat resultatet till miljöskyddskontoret. I miljöskyddskontorets projekt kontrolleras att detta har efterföljts. Om du ännu inte har gjort detta behöver redovisning ske snarast, men senast den 1 april 2020. Blanketter som behövs för arbetet hittar du på www.saneraPCB.nu under rubriken blanketter. Välj blankett B "Rapportering av inventering". Bifoga gärna dokumentation som underlättar vår bedömning av om inventeringen är väl genomförd. Skicka tillexempel med inventeringsprotokoll samt fotografier och situationsskisser med markering av var prover tagits. Ifylld blankett skickas till miljöskyddskontoret Sveagatan 12, 44181 Alingsås, eller med e-post till miljo [at] alingsas [dot] se.

Åtgärdsplan

Om det finns PCB i fastigheten i lägre halter än vad som kräver sanering enligt avsnittet sanering nedan ska en åtgärdsplan upprättas. I åtgärdsplanen redovisas hur det dokumenteras var PCB finns i byggnaden och hur det säkerställs att PCB-produkten sorteras ut och tas om hand som farligt avfall när det blir aktuellt.

Sanera

Om det vid inventeringen visat sig att PCB-halten av fog- eller golvmassan är över 500 mg/kg måste den saneras, det vill säga tas bort. Om det finns PCB måste du sanera senast vid följande tidpunkter:

  • Industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973    30 juni 2013
  • Andra byggnader uppförda/renoverade 1956-69         30 juni 2011
  • Andra byggnader uppförda/renoverade 1970-73         30 juni 2013
  • Fog- eller golvmassa inomhus                                  30 juni 2013

Anmälan

Anmälan om sanering ska göras till miljöskyddsnämnden senast 3 veckor innan en sanering påbörjas. Blankett för anmälan

Markförorening

Marken runt byggnader med PCB-fogar är oftast förorenad av PCB och betraktas därför som förorenat område enligt Miljöbalkens 10 kapitel.

Åtgärder som kan bli aktuella i samband med sanering av utvändiga PCB-fogar är till exempel byte av sand i sandlådor, byte av det översta markskiktet på odlingslotter och lekplatser i närheten av byggnaden. Vid markarbeten där jord transporteras bort från fastigheten måste man göra en särskild undersökning av PCB-halten i jorden. PCB-halten avgör var massorna kan läggas så att inte PCB sprids vidare i miljön.

Anmälan ska göras till miljöskyddsnämnden innan markarbetet påbörjas.

Tillhörande information