Vad ska du som fastighetsägare göra?

Inventera

Äger du byggnader som uppförts eller renoverats perioden 1956-1973 ska du enligt "Förordningen om PCB m.m." (SFS 2007:19) redan ha inventerat byggnaderna med avseende på PCB och redovisat resultatet till miljöskyddskontoret.

Åtgärdsplan

Om det finns PCB i fastigheten i lägre halter än vad som kräver sanering enligt avsnittet sanering nedan ska en åtgärdsplan upprättas. I åtgärdsplanen redovisas hur det dokumenteras var PCB finns i byggnaden och hur det säkerställs att PCB-produkten sorteras ut och tas om hand som farligt avfall när det blir aktuellt.

Sanera

Om det vid inventeringen visat sig att PCB-halten av fog- eller golvmassan är över 500 mg/kg måste den saneras, det vill säga tas bort. Om det finns PCB måste du sanera senast vid följande tidpunkter:

  • Industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973    30 juni 2013
  • Andra byggnader uppförda/renoverade 1956-69         30 juni 2011
  • Andra byggnader uppförda/renoverade 1970-73         30 juni 2013
  • Fog- eller golvmassa inomhus                                  30 juni 2013

Anmälan

Anmälan om sanering ska göras till miljöskyddsnämnden senast 3 veckor innan en sanering påbörjas. Blankett för anmälan

Markförorening

Marken runt byggnader med PCB-fogar är oftast förorenad av PCB och betraktas därför som förorenat område enligt Miljöbalkens 10 kapitel.

Åtgärder som kan bli aktuella i samband med sanering av utvändiga PCB-fogar är till exempel byte av sand i sandlådor, byte av det översta markskiktet på odlingslotter och lekplatser i närheten av byggnaden. Vid markarbeten där jord transporteras bort från fastigheten måste man göra en särskild undersökning av PCB-halten i jorden. PCB-halten avgör var massorna kan läggas så att inte PCB sprids vidare i miljön.

Anmälan ska göras till miljöskyddsnämnden innan markarbetet påbörjas.