Ansökan/Anmälan om hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde

Vid ansökan/anmälan om spridning ska följande bifogas markkartering och gödslingsplan

Karta som visar:

• Var växtnäringsämnen ska spridas inom vattenskyddsområdet
• Avstånd till ytvatten (diken, sjöar, mm)
• Avstånd till dricksvattenbrunnar

Vid ansökan/anmälan om lagring ska följande bifogas (gäller inte Magra, Ödenäs och Sollebrunns vattenskyddsområden)

• Karta som visar lagringsplats
• Avstånd till ytvatten (diken, sjöar, mm)
• En skiss som visar utformningen av lagringsplatsen
• Avstånd till dricksvattenbrunnar

Tillhörande information
Blankett