Fastighetsägares egenkontroll

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de relaterar till miljön inomhus. Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden. Det görs effektivast genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, genom egenkontroll.

Fastighetsägarna ska bedriva egenkontroll

Fastighetsägarna är skyldiga att bedriva egenkontroll utan någon uppmaning från myndigheterna. Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. Men det är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns. En fastighetsägare ska därför på eget initiativ kontrollera om det finns brister och åtgärda brister i förebyggande syfte. Tillsynsmyndigheten, miljöskyddskontoret, är skyldig att bedriva tillsyn på hur fastighetsägaren uppfyller de krav som finns på verksamheten. En viktig del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur fastighetsägarnas egenkontroll är utformad och om den fungerar.

En väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet. En väl genomtänkt dokumentation är viktig för att kunna göra bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa upp att man följer de krav som ställs från myndigheter.

Vilka regler styr egenkontrollen?

Miljöbalken är den lag som innehåller de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll (26 kap.19 § miljöbalken). I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som ligger till grund för egenkontrollen (2 kap. miljöbalken).

Det är fastighetsägaren som ska visa för tillsynsmyndigheten att man har en fungerande egenkontroll. Det är inte kommunen som ska bevisa att fastighetsägaren inte följer kraven i miljöbalken. Detta kallas omvänd bevisbörda. 

Vi kommer på besök och inspekterar

Vi från miljöskyddskontoret kan komma ut och besöka fastighetsägare i Alingsås kommun för att tala om inomhusmiljö och egenkontroll enligt miljöbalken. Vi vill bland annat veta vilka rutiner man har för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner man har för felanmälan och klagomål, vem som är ansvarig för miljön inomhus m.m.

Tillsynen kan bedrivas i projektform men vanligast är det att frågan kommer upp i samband med klagomål på boendemiljön från hyresgäster.

De områden som vi kommer ställa frågor kring är:

 • Bostadsbestånd, ansvarsförhållanden, rutiner, egenkontroll m.m.
 • Felanmälan, akuta problem
 • Inflyttning och renovering
 • Buller
 • Ventilation
 • Inomhustemperatur
 • Legionella
 • Radon
 • Fukt och mögel
 • Skadedjur
 • Avfall

Avgift

Enligt taxa, fastställd av Kommunfullmäktige, ska en timavgift betalas för Miljöskyddsnämndens tillsyn. Taxan hittar du här.