Sanering

Klottersanering

Förorenat saneringsvatten från klottersanering kan innehålla tungmetaller, olja och kemikalier som är giftiga för miljön. Därför ska du inte släppa ut saneringsvatten direkt i dagvattenbrunnar. Använd filter eller samla upp vattnet.

Renovering av fasad

Om du tänker renovera fasaden och fastigheten ligger inom detaljplanerat område och åtgärden kommer att förändra byggnadens karaktär, kontakta kommunens bygglovsavdelning.

Ta hand om avfallet

Slam och färgflagor från blästring samt rengöring och klottersanering kan vara farligt avfall och ska tas omhand på rätt sätt.

 Att tänka på inför arbete

Blästrings- och fasadarbeten definieras som byggnadsarbete som innebär att ni kan behöva kontakta andra myndigheter hos kommunen och staten.

Miljöskyddskontoret

Miljönämnden prövar åtgärdens påverkan på miljön och kan besluta om försiktighetsåtgärder för verksamheten. 

Gatukontoret

Kontakta gatukontoret för frågor som rör lokala trafikföreskrifter och att begagna allmän mark. Det gäller exempelvis vid uppställning av byggnadsställningar.

VA-verket

VA-verket ställer krav på att toxiska eller svår nedbrytbara ämnen inte släpps ut i avloppsledningsnäten.  VA-verket ställer också krav på att ämnen som kan sätta igen eller förstöra ledningarna inte släpps ut. För att få kännedom om de kommunala bestämmelserna kan du kontakta VA-verket.

Arbetsmiljöinspektionen 

Kontakta arbetsmiljöinspektionen för regler som behöver uppfyllas på den tillfälliga arbetsplatsen. Vid bygglovspliktiga åtgärder regleras till stor del detta vid denna handläggning. Oavsett om åtgärden är anmälningspliktiga eller inte är du skyldig att känna till vilka regler som gäller för arbetsmiljön.