Fasadtvätt

Planerar du som fastighetsägare eller företagare rengöra, blästra eller renovera fasader finns det vissa regler du måste följa. Vid högtryckstvättning samt blästring av tak, broar och andra konstruktioner är det viktigt att tänka på att människor och miljö inte skadas av farliga ämnen samt att människor inte blir störda av buller från utrustningen.

Anmälningsplikt

Om du som fastighetsägare tänker tvätta eller blästra tak eller fasader som är större än 500 m2 är du skyldig i god tid (ca 6 veckor) innan arbetet påbörjas lämna in en anmälan till miljönämnd.

Kunskapskrav

Även om arbetet inte omfattas av anmälningsplikt så är en verksamhetsutövare alltid skyldig att beakta miljöbalkens hänsynsregler som ställer krav på att försiktighetsåtgärder utförs för att skydda människors hälsa och miljön. Som fastighetsägare har du huvudansvaret för att arbetet görs på rätt sätt.

Utsläpp till vatten

För att få släppa tvättvatten till Va-verkets ledningsnät behöver du visa att förorening halten inte överskrider Alingsås kommuns varningsvärden.

Utsläpp till mark

För att få släppa ut tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande får inte föroreningshalten i vattnet vara för hög, samma krav som för utsläpp till vatten gäller.

Ljudstörning och utsläpp till luft

Vid blästrings samt tvättningsarbete uppstår buller.  Det är ditt ansvar att skydda omgivningen störningar på grund av t.ex buller och stoft eller vattenstänk från rengöringen.